INFORMACJA O ZMIANIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „Czas na aktywność"

Zamawiający informuje że w postępowaniu pt: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „Czas na aktywność" uległ zmianie opis przedmiotu zamówienia. W konsekwencji zmiany opisu przedmiotu zamówienia zmianie uległy warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Załącznika nr 1 (formularz ofertowy), Załącznika nr 3 (Opis przedmiotu Zamówienia, Załącznika nr 7 (Oświadczenie w sprawie posiadanych uprawnień). Zamawiający ustanawia nowy termin składania ofert na dzień 6.07.2017 godz. 10.00.

W dniu 05.07.2017r. został zmieniony Załącznika nr 1 (formularz ofertowy) - w Zadanie nr 4 – Kursy zawodowe – edycja II - została poprawiona ilość osób w kursach (oczywista pomyłka pisarska).

2. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz_ oferty 3.0 - zmiana

Zmiany zostały zamieszczone w Bazie konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040700