INFORMACJA O ZMIANIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Czas na aktywność"

Zamawiający informuje że w postępowaniu pt: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Czas na aktywność" uległ zmianie opis przedmiotu zamówienia. W konsekwencji zmiany opisu przedmiotu zamówienia zmianie uległy warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznika nr 1 (formularz ofertowy), Załącznika nr 3 (Opis przedmiotu Zamówienia, Załącznika nr 7 (Oświadczenie w sprawie posiadanych uprawnień). Zamawiający ustanawia nowy termin składania ofert na dzień 6.07.2017 godz. 10.00.