Start Zamówienia Publiczne Informacja o zamówieniu publicznym

INFORMACJA

dla Wykonawców NR 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

"ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH – KURSÓW ZAWODOWEGO DLA KLIENTÓW

GOPS MASŁÓW– UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN.

"PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GM. MASŁÓW"Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w wyniku omyłki błędnie podano nazwę Szkolenia II, dotychczasową nazwę szkolenia "Obsługa kasy fiskalnej" zastępuje się nazwą "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej".

 

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 7.2.2 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 

7.2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie należy złożyć:

Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum:

• 2 szkolenia grupowe "Technolog robót wykończeniowych"

• 2 szkolenia grupowe "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" lub 1 szkolenie "Sprzedawca" oraz 1 szkolenie "Obsługa kasy fiskalnej"

• 2 szkolenia grupowe z psychologiem

Szkolenia grupowe to szkolenia dla minimum 4 osób.

Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń: minimum 15.000,00 złotych.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty

 


 

ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH - KURSÓW ZAWODOWEGO DLA KLIENTÓW GOPS MASŁÓW - UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GM. MASŁÓW

Szczegóły w załączeniu poniżej.

INFORMACJA

 

dla Wykonawców NR 1

Załączniki:
Pobierz (informacja dla wykonawców nr 1.pdf)informacja dla wykonawców nr 1.pdf[ ]406 Kb
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]557 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_1.pdf)zalacznik_nr_1.pdf[ ]345 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_2.pdf)zalacznik_nr_2.pdf[ ]387 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_3.pdf)zalacznik_nr_3.pdf[ ]379 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_4.pdf)zalacznik_nr_4.pdf[ ]422 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_5.pdf)zalacznik_nr_5.pdf[ ]385 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_6.pdf)zalacznik_nr_6.pdf[ ]383 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_7.pdf)zalacznik_nr_7.pdf[ ]379 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_8.pdf)zalacznik_nr_8.pdf[ ]381 Kb

Logotypy grantodawców projektu