Start Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług szkoleniowych – kursów zawodowego dla klientów GOPS Masłów– uczestników projektu systemowego pn. „program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów”. Szczegóły na stronie BIP.

INFORMACJA

dla Wykonawców NR 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

"ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH – KURSÓW ZAWODOWEGO DLA KLIENTÓW

GOPS MASŁÓW– UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN.

"PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GM. MASŁÓW"Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w wyniku omyłki błędnie podano nazwę Szkolenia II, dotychczasową nazwę szkolenia "Obsługa kasy fiskalnej" zastępuje się nazwą "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej".

 

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 7.2.2 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 

7.2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie należy złożyć:

Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum:

• 2 szkolenia grupowe "Technolog robót wykończeniowych"

• 2 szkolenia grupowe "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" lub 1 szkolenie "Sprzedawca" oraz 1 szkolenie "Obsługa kasy fiskalnej"

• 2 szkolenia grupowe z psychologiem

Szkolenia grupowe to szkolenia dla minimum 4 osób.

Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń: minimum 15.000,00 złotych.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty

 


 

ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH - KURSÓW ZAWODOWEGO DLA KLIENTÓW GOPS MASŁÓW - UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GM. MASŁÓW

Szczegóły w załączeniu poniżej.

INFORMACJA

 

dla Wykonawców NR 1

Załączniki:
Pobierz (informacja dla wykonawców nr 1.pdf)informacja dla wykonawców nr 1.pdf[ ]406 Kb
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]557 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_1.pdf)zalacznik_nr_1.pdf[ ]345 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_2.pdf)zalacznik_nr_2.pdf[ ]387 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_3.pdf)zalacznik_nr_3.pdf[ ]379 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_4.pdf)zalacznik_nr_4.pdf[ ]422 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_5.pdf)zalacznik_nr_5.pdf[ ]385 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_6.pdf)zalacznik_nr_6.pdf[ ]383 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_7.pdf)zalacznik_nr_7.pdf[ ]379 Kb
Pobierz (zalacznik_nr_8.pdf)zalacznik_nr_8.pdf[ ]381 Kb

Przetargi przeniesione do BIP Masłów ( http://www.gops.maslow.biuletyn.net )

WYBÓR OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ: ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 1 "Miał Węglowy – gat. I (kaloryczność 29)"

W wyniku analizy ofert dokonanej w dniu 06.02.2014r. przeprowadzonej w szczególności na podstawie uwarunkowań budżetu oraz zawartych w zapytaniu ofertowym kryteriów stwierdza się, że najkorzystniejszą ofertę złożył: "SELWED" Art. Rolno – Spożywcze Sylwester Borycki – oferta wpłynęła w dniu 05.02.2014r. Ze Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa z realizacją na 2014 rok.

 

WYBÓR OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ: ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 2 "Dostawa tonerów do drukarek i urządzeń"

W wyniku analizy ofert dokonanej w dniu 21.02.2014r. przeprowadzonej w szczególności na podstawie uwarunkowań budżetu oraz zawartych w zapytaniu ofertowym kryteriów stwierdza się, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Klinika Komputera Artur Wolski z siedzibą Starachowice ul. Borkowskiego 1 – oferta wpłynęła w dniu 14.02.2014r. Ze Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa z realizacją do 31.12.2014r.

1. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów
tel. 41/ 311-08-70
2. Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa tonerów do drukarek i urządzeń:
Kwota netto + VAT=kwota brutto w zł:
1. Panasonic KX-MB 773 (urządzenie wielofunkcyjne)
2. HP Laser Jet P1102w
3. HP Laser Jet P 1505n
4. Lexmark E 250 dn
5. HP Laser Jet 1320
6. HP Laser Jet 1020
7. HP Laser Jet 1010
8. HP Laser Jet P 1102
9. Samsung ML-1675
10. Toshiba e-studio 163

 

3. Termin realizacji zamówienia: 31-12-2014

4. Kryteria wyboru oferty: 100 %

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Za równoważne uznaje się produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normą określającą wydajność monochromatycznych kaset z tonerem ISO/IEC 19752:2004 (lub równoważną) jest niemniejsza niż kaset oryginalnych. Wydajność ta ma zostać potwierdzona deklaracją wydajności (lub równoważnym dokumentem), wydanym przez podmiot uprawniony do kontroli jakości zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.
z 2006r.Nr 87 poz. 605).
W przypadku dostawy tonerów innych niż producenta sprzętu do drukarek laserowych: PRODUKTY RÓWNOWAŻNE MUSZĄ MIEĆ ZASTOSOWANE FABRYCZNIE NOWE, NIEODNAWIANE ŻADNĄ METODA ELEMENTY:
- wałek optyczny
- listwę czyszcząca wałek optyczny
- listwę wałka magnetycznego
- pasek zamykający zbiornik z tonerem
- toner
- chipy sterujące pracą kasety, jeżeli jest to niezbędne
Ponadto równoważne tonery i tusze powinny być objęte gwarancją do czasu wyczerpania się środka barwiącego, nie krócej jednak niż 12 miesięcy.
W przypadku błędnej pracy lub uszkodzenia urządzenia drukującego spowodowanej zastosowaniem materiału równoważnego, wykonawca zobligowany jest do zwrotu kosztów naprawy na podstawie ekspertyzy wystawionej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu i wykonanej w w/w serwisie.

6. Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja wydajności ISO/IEC 19752 (lub równoważna) dla każdego z oferowanych rodzajów monochromatycznych tonerów do drukarek laserowych.
2. Pisemna gwarancja na oferowane produkty obejmująca okres do wyczerpania środka barwiącego, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy.

7. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub
2. faxem: 41 – 311-08-70 w. 136 lub
3. drogą pocztową na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów

Oferty należy składać do: 14.02.2014., godz. 13.00. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej: www.gops-maslow.pl
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Elżbieta Radomska

Tel. 041 311-08-70 lub 041 311-08-94 wewn.123
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

10.02.2014r

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie

/-/ mgr Monika Dolezińska

Załączniki:
Pobierz (zapytanie sondaż rynku tonery_2014.pdf)zapytanie sondaż rynku tonery_2014.pdf[ ]151 Kb

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 1


1. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów
tel. 41/ 311-08-70
2. Przedmiot zamówienia:


Miał węglowy – gat.I, (kaloryczność 29),ok. 13 ton w skali roku


3. Termin realizacji zamówienia: luty 2014 – 4 tony; kwiecień 2014 – 3 tony,
październik 2014 – 6 ton
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
Dostawa w uzgodnieniu z zamawiającym w podanych terminach i ilości z punktu 3, miału węglowego gat.I.
Cena zamówienia stanowi dostawę miału węglowego wraz z transportem i podatek VAT
6. Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.
7. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub
2. faxem: 41 – 311-08-70 w. 136 lub
3. drogą pocztową na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów
Oferty należy składać do: 05-02-2014r., godz. 10.00. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni
roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej: www.gops-maslow.pl
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Elżbieta Radomska
Tel. 041 311-08-70 lub 041 311-08-94 wewn.123
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


31-01-2014 Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Masłowie
/-/ Monika Dolezińska

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie-Sondaz Nr 1.2014.pdf)Zapytanie-Sondaz Nr 1.2014.pdf[ ]225 Kb
Więcej artykułów…

Logotypy grantodawców projektu