pokrzywdzonyPomoc udzielana w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem współfinansowana jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ośrodek zapewnia wsparcie osobom, które zostały pokrzywdzone przestępstwem i członkom ich rodzin w postaci możliwości uzyskania bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń (kategorie przestępstw znajdują się na stronie http://pokrzywdzeni.gov.pl/kategorie-przestepstw/

 

Jednocześnie osoba ubiegająca się o pomoc zobowiązana jest do:

1. podania swoich danych osobowych;

2. potwierdzenia, że zapoznała się z Pouczeniem, określającym zasady udzielania pomocy,

3. oraz wyraża zgodę na treści zawarte w Oświadczeniu m.in. dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pouczenie:

1. Pomocy z Funduszu udziela się w takim zakresie, w jakim nie została udzielona z innych źródeł.

2. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem, jest obowiązana do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń (art. 43 § 16 k.k.w.).

3. W wypadku ustalenia, że osoba, której udzielono pomocy, wykorzystała ją niezgodnie z przeznaczeniem, podmiot, który udzielił pomocy, jest obowiązany do wezwania tej osoby do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w terminie 30 dni od dnia wezwania jej do zwrotu (art. 43 § 17 k.k.w.).

4. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem i pomimo wezwania nie zwróciła jej równowartości, traci prawo do dalszej pomocy, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie jej takiej pomocy (art. 43 § 18 k.k.w.).

 

Oświadczenie:

1. Nie udzielono mi pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.

2. Zapoznałam/-em się z obowiązkiem zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w razie wykorzystania pomocy z Funduszu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku i udzielenia pomocy przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą przy ulicy Gęślarskiej 3, 02-412 w Warszawie.

4. Jednocześnie oświadczam, że wiem, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz że obowiązek podania danych przed udzieleniem mi pomocy wynika z treści §27 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy

5. Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 189).

 

W województwie świętokrzyskim wyznaczony Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem :

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach

ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce

 

Filia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5

26-001 Masłów

 

 

 

Załączniki:
Pobierz (informatorpokrzywdzonego.pdf)informatorpokrzywdzonego.pdf[ ]4122 Kb