Start Przemoc - Zespół Interdyscyplinarny UCHWAŁA NR LIII/408/10 Rady Gminy Masłów

UCHWAŁA NR LIII/408/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy w Masłów uchwala, co następuje :

 

§ 1.


Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Masłów /-/ Genowefa Jaros

Logotypy grantodawców projektu