Start Przemoc - Zespół Interdyscyplinarny

Przemoc-Zespół Interdyscyplinarny

 Plakat - NIE - Przemocy w rodzinie  Plakat - NIE - Przemocy w rodzinie  

16 dniKampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Więcej…

 

W m-cu maju 2014r. na terenie Gminy Masłów w ramach "Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 2014" organizowanych we współpracy z: Starostwem Powiatowym w Kielcach-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy z Komendą Miejską Policji, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, Prokuraturą Rejonową w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej (Masłów, Daleszyce i Zagnańsk) i GKRPAiN w Masłowie w Gminie Masłów podjęto działania:

Więcej…

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 24 lutego 2014 roku do 1 marca 2014 roku akcję "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.  Podczas tegorocznego Tygodnia dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw – na terenie województwa świętokrzyskiego jest to:

Więcej…

UCHWAŁA NR LIII/408/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy w Masłów uchwala, co następuje :

 

§ 1.


Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Masłów /-/ Genowefa Jaros

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015 opublikowany w DZ.U.

 

Więcej artykułów…

Logotypy grantodawców projektu