Start Przemoc - Zespół Interdyscyplinarny

Przemoc-Zespół Interdyscyplinarny

 Plakat - NIE - Przemocy w rodzinie  Plakat - NIE - Przemocy w rodzinie  

UCHWAŁA NR XII/70/2011 Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 września 2011 r.


w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015


Na podstawie art. 6 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.1493z późn. zm.) oraz. z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje :


§ 1


Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

 

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.W dniu 01 marca 2013r. zakończył się "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który rozpoczął się 25 lutego 2013r. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogły skorzystać:
- z bezpłatnej informacji prawnej
- bezpłatnych konsultacji psychologicznych.
Akcję zorganizowało Ministerstwo Sprawiedliwości, zachęcając pokrzywdzonych, by korzystali z bezpłanych porad i informacji udzielanych w ośrodkach pomocy dla ofiar przestępstw. W województwie świętokrzyskim wyznaczony został OPOPP Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej Kielce ul. Urzędnicza 7B oraz filia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie (Zespół Interdyscyplinarny) oraz Punkt Pomocy przy Ośrodku Leczenia Uzależnień od środków psychoaktywnych "San Damiano" w Chęcinach.
Osoby, które nie skorzystały z pomocy specjalistów, mogą nadal znaleźć ich wskazówki i pomoc:


Pokrzydzeni
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w okresie od 25 lutego 2013r. do 01 marca 2013r. prokuratorzy będą przyjmować w czasie urzędowania tj. od 7:45 do 15:45 osoby pokrzywdzone, którym będą udzielane informacje min. o przysługujących uprawnieniach w toku prowadzonych postępowań karnych.
Dyżur prokuratorów:
25 luty 2013r. pokój nr 102
26 luty 2013r. pokój nr 213
27 luty 2013r. pokój nr 224
28 luty 2013r. pokój nr 204
01 marzec 2013r. pokój nr 304

Prokuratura Rejonowa
Kielce-Wschód w Kielcach
ul. Sandomierska 106
25-318 Kielce
tel. 41/364-98-05; fax. 41/364-98-09

dyżury-prokuratury-w-ramach-Tygodnia-Pomocy-Ofiarom-Przestępstw-800

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw trwającego w dniach od 25 lutego 2013r. do 02 marca 2013r.:

Bezpłatne porady prawne, psychologiczne i socjalne będzie można uzyskać w:
1) Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Kielce ul. Urzędnicza 7b)
Dyżury będą się odbywać w dniach od 25 lutego 2013r. do 02 marca 2013r.: (od poniedziałku do piątku)
Zapisy telefoniczne pod całodobowym numerem : 41-366-48-47.

2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie, Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, w dniu 26 lutego 2013r. (tj. wtorek) w godz. 13:00-17:00 (prawnik, prokurator, psychoterapeuta)
Zapisy telefoniczne pod numerem: 41-311-08-70 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie pokój nr 5

-> więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Logotypy grantodawców projektu